Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

SVĚTÝLKA  zapsaný spolek

STANOVY

 


 

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU
”SVĚTÝLKA z.s.”


čl. I

Název, sídlo a působnost spolku


 

1) Název spolku je: ”SVĚTÝLKA z.s.”(dále jen ”spolek”).

2) Sídlem spolku jsou Klatovy, Pod Hůrkou 554/III., PSČ: 339 01.

3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.


 

čl. II

Charakter a poslání spolku


 

Spolek je zapsaný spolek založený podle zákona č. 83/1990 Sb. k poskytování obecně prospěšných činností zejména:

a) v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany fauny a flory a v oblasti ekologie a ochrany památek a kulturních hodnot,

b) v oblasti nauk o ekologii, fauně a flóře a nauk podobných oblastí (vesmírné zákony aj.),

c) v oblasti posílení role dětí, rodin a rodičovské výchovy ve společnosti,

d) v oblasti aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy s důrazem na aktivní seberealizaci,

e) v oblasti kultury, zábavy, sportu a dalších různých zájmových činností, vedoucích ku prospěchu osob všech věkových kategorií a za účelem tělesného a duševního odpočinku zúčastněných osob,

f) v oblasti turistiky, a to především za účelem pozitivního rozvoje osobností a zvýšení poznatků z oblasti kultury, památek, fauny, flóry a ostatních zajímavostí, a taktéž za účelem tělesného a duševního odpočinku zúčastněných osob,


 

g) v oblasti rozvoje alternativní medicíny a rozvoje občanské společnosti v této oblasti,

h) v oblasti poskytování nejen sociálních služeb všem potřebným občanům (zejména pak dětem a starým lidem), a to různými formami,


 

a k dalším aktivitám ve smyslu zapsaného spolku, v němž se sdružili zastánci pozitivního a zdravého rozvoje (vývoje ) osobnosti každého člověka, zastánci ochrany životního prostředí, ochrany fauny a flory, kulturních památek, ekologie a všech hodnot člověka a i ostatní osoby, kterým jsou charakter a cíle spolku blízké, a kteří se chtějí podílet na činnosti spolku.


 

čl. III
Hlavní cíle a cíle, náplň a formy činnosti spolku


 

 1. Hlavními cíli činnosti spolku, které vedou k naplnění poslání a charakteru spolku jsou:


 

 • kulturní, tělesný, duševní a duchovní a jiný pozitivní rozvoj (vývoj) osobnosti každého člověka spojený s aktivním prožitím volného času a tělesným a duševním odpočinkem osob všech věkových kategorií, a za tímto účelem provozování heren, tělocvičen, přednáškových a koncertních hal a místností;

 • poskytování služeb pro rodiny s dětmi a ostatní zájmové osoby a subjekty (školy, školky, dětské domovy, neziskové organizace, mateřská, rodinná a obdobná centra apod.) – organizovaná i neorganizovaná činnost (zejména hlídání dětí, provoz zájmových útvarů a center a kroužků, pořádání různých kurzů, seminářů, besed a přednášek, provoz heren či tělocvičen a center dětí a mládeže (zkratka: CDM), půjčování knih a časopisů, organizování různých akcí, zejména karnevalů, soutěží, divadelních představení, koncertů, výletů, zájezdů, burz hraček a dětského oblečení, jarmarků dětských a vlastních výrobků apod.) a veškerá podpora a propagace všech činností a vlastní aktivní činnost ve všech oblastech, které mohou podnítit rozvoj smysluplné činnosti dětí a dospělých ve volném čase,

 • umožnění rodičům s dětmi vzájemně se setkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, předávat si zkušenosti a za tímto účelem provozovat mateřská, rodinná a obdobná centra jako zařízení komunitních a integračních center a dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o nezletilé děti,

 • zvyšování poznatků (výchova) z ekologie, ochrany fauny a flory, ochrany životního prostředí, přírody a krajiny a veřejného zdraví a za tímto účelem pořádání besed, přednášek, kurzů, seminářů a podobně a provozování center ekologické výchovy (zkratka: CEV),

 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny a ochrana zeleně;

 • podpora rozvoje osobnosti člověka a vzdělávací činnost na úseku kultury, hudby, zábavy, sportu, alternativní medicíny a všeobecných znalostí a nauk ze všech sfér lidské činnosti;


 

 • podpora a spolupráce se sympatizujícími ekologickými aktivisty a hnutími,

 • vlastní aktivní činnost členů spolku ve všech oblastech uvedených v poslání a v hlavních a ostatních cílech uvedených v článku II a III těchto stanov.


 

 1. Dalšími cíli činnosti spolku, které vedou k naplnění hlavních cílů, poslání a charakteru spolku jsou zejména:


 

 • podpora rozvoje osobnosti člověka z hlediska pozitivního náhledu na život;

 • podpora tělesného, duševního a duchovního rozvoje člověka;

 • iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy, prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci;


 

 • získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života;

 • vzdělávací činnost, která bude zaměřena na podporu rodin s dětmi, či na vzdělávání pracovníků zapsaného spolku;

 • posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy;

 • skrze aktivity pořádané pro celé rodiny stmelovat členy spolku;


 

 • podporou „Úmluvy o právech dítěte“ sledovat oprávněné zájmy dětí ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální;

 • fundraising - zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení rodinného a mateřského centra. Příprava a řízení projektů. Sponzorství.

 • provozování různých živnostenských činností jako vedlejších činností pro získávání finančních prostředků potřebných k zajištění poslání, charakteru a cílů spolku;

 • zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a služeb, jako vedlejší činnost;

 • obchodní a zprostředkovatelská činnost, půjčování, pronájem věcí apod., jako vedlejší činnost;

 • převoz osob a věcí, jako vedlejší činnost;

 • podpora při překonávání krizových životních událostí osob všech věkových kategorií;

 • poskytování (pronájem, podnájem) nebo propůjčování vlastních či pronajatých prostor, jako vedlejší činnost.

   

 • Náplň a formy činnosti musí odpovídat cílům a charakteru spolku.

 • Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • praktická činnost pro naplňování poslání a charakteru a v souladu se specifickými cíli uvedenými v článku II a III;

 • provozování center ekologické výchovy (CEV) jako přednáškových a vzdělávacích center v oblasti ekologie, fauny a flory a jejich ochrany, a taktéž pořádání přednášek a vzdělávacích programů v těchto oblastech na školách a podobných institucích; spolupráce s jinými centry ekologické výchovy;

 • provozování center tělesného, duševního, kulturního a duchovního rozvoje člověka

 • provozování rodinných a mateřských center (RMC) jako zařízení komunitních a integračních center a dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o nezletilé děti;

 • pořádání poznávacích a relaxačních zájezdů a výletů;

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

 • kooperace s jinými spolky majícími za své cíle odpovídající cílům spolku;

 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);

 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s posláním a cíli spolku;

 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

 • pořádání kulturních, zábavných, sportovních akcí a zájmových činností, kurzů, přednášek, seminářů apod.;

 • osvětová činnost;

 • činnosti, které jsou obsaženy v seznamu živností volných, vázaných a koncesovaných, a to jen jako vedlejší činnost.

 • Další formy a konkretizaci činnosti stanoví výbor spolku.


 

čl. IV
Členství ve spolku


 

1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba (fyzická osoba bez ohledu na věk).

2) Přihlášku ke členství přijímá rada spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů rady.

3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě spolku;

— rozhodnutím nadpoloviční většiny rady o vyloučení (i bez udání důvodu);

— nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě do dvou měsíců po dni splatnosti;

— úmrtím člena spolku;

— zánikem právnické osoby.

5) Člen má právo

— účastnit se veškeré činnosti spolku a jeho orgánů (s výjimkou schůze rady spolku) a být o této činnosti informován;

— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;

— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

— účastnit se veřejných a vlastních akcí spolku.

6) Člen má povinnost

— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s charakterem a cíli spolku (svou činností naplňovat poslání a cíle spolku);

— platit členské příspěvky;

— pozitivně nahlížet na život a co možná nejvíce odstraňovat vlastní negativní návyky.

7) Výši členských příspěvků stanoví rada spolku.


 


 

čl. V
Orgány spolku


 

Orgány spolku jsou:


— členská schůze

— rada spolku

— kontrolní komise (bude-li zvolena)


 

O veškerých změnách, opravách a doplňcích těchto stanov, jakož i o všech dalších věcech činnosti spolku, kde je zapotřebí rozhodnutí se vždy a výhradně rozhoduje jen podle hlasovacího práva platného podle těchto stanov.


 

čl. VI
Členská schůze, hlasovací právo


 

1) Členská schůze je orgánem spolku, která se schází podle potřeby na základě svolání rady spolku.

2) Členská schůze spolu s radou spolku schvaluje různá rozhodnutí (rady nebo vlastní), navrhuje další rozhodnutí či další činnost, směr a konání spolku a schvaluje a navrhuje doplnění a změny stanov spolku.

3) Členskou schůzi svolává, je-li to nutné, rada spolku, a to výhradně umístěním výzvy ke svolání členské schůze na vlastních webových stránkách minimálně 14 dnů před termínem konání schůze.

5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, kdy tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá veškerá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí všech rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů spolku a nadpoloviční většiny členů rady spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak. V případě rozporu při jakémkoliv hlasování mezi členskou schůzí a výborem spolku, bude rozhodnutí přijato vždy a výhradně jen na základě hlasování rady spolku.

6) Členskou schůzi svolá rada spolku též, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Svolání schůze bude opět provedeno dle bodu 3) čl. VI těchto stanov.

7) Členská schůze dále

— ustanovující členská schůze zvolí radu spolku; poté v případě odstoupení některého z členů rady, spolu s radou zvolí nového člena spolku, kdy hlasování probíhá podle bodu 5) tohoto článku;

— spolu s radou spolku schvaluje stanovy spolku a jejich změny, pro přijetí těchto rozhodnutí platí ustanovení poslední věty bodu 2 čl. VI;

— spolu s radou spolku schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

— spolu s radou spolku rozhoduje o vyloučení člena spolku; nerozhoduje o vyloučení člena výboru spolku;

— spolu s radou spolku určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

— spolu s výborem spolku stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.


 


 

čl. VII
Rada, předseda spolku, jednání jménem spolku, hlasovací právo


 

1) Rada spolku (dále jen rada) je nejvyšším (nadřazeným) orgánem spolku, je tříčlenná a její funkční období není nijak ohraničeno. V případě nutnosti a jen na základě souhlasu při hlasování všech členů rady a hlasování nadpoloviční většiny členské schůze může být rada rozšířena, případně opět zúžena o jednoho až dva členy. Ze svého středu rada hlasováním volí předsedu, jeho zástupce a jednatele spolku. Rada případně může zvolit i pokladníka nebo zvolit do jiné funkce (revizor apod.), či zřídit jiné orgány spolku (např. kontrolní komisi), jejich členové však již nejsou členy rady. Činnost rady spolku při schůzi či hlasování řídí předseda spolku, jeho hlas vždy rozhoduje v případě rovnosti hlasů členů rady při hlasování o jakýchkoliv změnách týkajících se stanov, volených orgánů výboru a do jiných funkcí, a celkové činnosti spolku.

2) Rada spolku reprezentuje, řídí a jedná jménem spolku. Schůze rady spolku je volně přístupná členům spolku jen na základě hlasování rady. Rada spolku

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;

— připravuje a schvaluje zprávu o činnosti za minulé období;

— schvaluje rozpočet (je-li to potřeba) na další období a projednává a schvaluje společně s členskou schůzí případné změny stanov;

— připravuje a navrhuje cíle další činnosti; projednává, navrhuje a společně s členskou schůzí schvaluje plán činností a aktivit spolku;

— rozhoduje o vyloučení a ustanovení člena výboru spolku; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku (toto pravidlo platí při jakémkoliv hlasování výboru spolku);

— rozhoduje o zániku spolku.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolek; jménem spolku dále jednají zástupce předsedy, jednatel a předsedou písemně pověření členové spolku. Všechny tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také pokladník spolku.) Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit písemnou plnou moc k zastupování další osobě. Osoby oprávněné jednat jménem spolku se prokazují občanským průkazem a členskou legitimací spolku, případně plnou mocí.

4) Každý člen rady může dobrovolně odstoupit ze své funkce.


 

čl. VIII
Zásady hospodaření


 

1) spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z vlastních vedlejších neziskových činností, které jsou v souladu s cíli, formami a charakterem spolku, nebo které jsou nutné pro získávání finančních i nefinančních prostředků určených k činnosti spolku a na pokrytí jeho nákladů (výdajů).

2) spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou podnikatelem či nepodnikatelem pro finanční zajištění svých aktivit.

3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností a charakterem spolku podle těchto stanov a rozpočtem spolku.


 

čl. IX
Okolnosti zániku spolku


 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze a výboru spolku neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


 

čl. X

Závěrečné ustanovení


 

1) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky.


 


 


 

V Klatovech dne 4. 4. 2011

 

 

 

 

TOPlist